Referat af generalforsamling i Grævlingehuset, mandag den 10. februar 2014 kl. 14-16

 

Antal fremmødte: 57 personer

 

 

1.      Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere

Alfred Hansen blev valgt til dirigent.

Stemmetællere var: Jette Johansen, Inge Larsen og Else Andersen. Inge Larsen var formand

 

2.      Årsberetning 2013 ved formand Bente Bonde (denne vedhæftes som fil)

 

Følgende dialog afstedkom efter beretningen:

 

Formand for pensionistforeningen Ib Pallisgaard (tidl. formand her) spurgte om følgende:

-          Tæpper er pillet ned – hvad er der blevet af dem?

-          Ekstra kontingent 20 kr. pr. år?

-          Gulvet fik sorte striber ved en udlejning der medførte en gulvslibning

-          Påstod det var Bentes ansvar at højttaler gik i stykker

 

            Bente Bonde svarer til dette:

 

-          Det er besluttet på et bestyrelsesmøde at tæpperne, der er af polyester opbevares på loftet fordi man ikke synes de pyntede. Men dette kan jo tages op på et bestyrelsesmøde igen

-          Der er ikke tale om et ekstra kontingent på 20 kr. Tidligere har alle foreninger uanset størrelse betalt kr. 500 for at låne huset pr. år. Det kan føles uretfærdigt for de små foreninger med 8 – 10 medlemmer og derfor har vi i år ændret det således, at alle foreningerne skal betale 20 kr. årligt pr. bruger for at benytte huset.

-          Kommunen har haft professionelle gulvbehandlere ude og se på gulvet. Dette er blevet behandlet som ingeniørerne foreskriver. Og vi har også haft en professionel gulvmand til at kigge på det. En grundrens og overfladebehandling vil koste ca. kr. 10.000 plus moms.

-          Højtaleranlægget er over 20 år gammelt. Bente var ikke til stede da det gik i stykker. Det kan derfor ikke være hendes ansvar at det er gået i stykker – det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt, da det jo var et gammelt anlæg.

 

             Ellen Kjær Hansen spurgte:

-          Foreningerne skal betale – hvordan regner man ud hvad der betales om mandagen?

 

            Bente Bonde svarer:

-          Brugerbetaling er kr. 20 pr. år for foreninger, som låner huset. Brugerne i husets egne aktiviteter har brugerbetaling i form af, at de betaler for kaffe og mad.      

 

            Margit Bæch-Laursen spørger ind til tæpper, hvilket der er redegjort for tidligere.

 

            Ellen Kjær Hansen mener at tæpper kan afhjælpe dårlig akustik.

 

            Bente Bonde svarer til dette, at der arbejdes på problemer med dårlig akustik, men at der

            skal søges om midler til dette.

            

            Formandens beretning gik til afstemning, 5 stemte imod og 1 var hverken for eller imod.

 

3.      Regnskab 2013 ved kasserer Vera Mogensen

 

Følgende dialog afstedkom efter gennemgang af regnskabet:

Margit Bæch –Laursen:

 

-          Klaveret bruges ikke efter hendes mening, så hun mente det var mange penge der blev givet ud til klaverstemmer

 

            Bente Bonde svarer, at Ellen Kjær Hansen har kontakt med klaverstemmeren idet han       

            kommer i huset efter han har stemt klaveret i kirken.                   

            1 basstreng er skiftet i 2013.

 

            Ellen Kjær Hansen:

 

-          Man kan ikke undvære klaver fordi det bruges til højskolen. Ældre mennesker har sponsoreret det i sin tid.

        

            Bente Bonde svarer at man måske kan kigge på en løsning med et elektronisk klaver.

 

            Ellen Kjær Hansen:

 

-          Såfremt der bliver tale om at købe et elektronisk klaver, skal organist Bartholin inddrages i dette,  idet han spiller til gudstjenester

 

            Jens Nielsen: Gulv er svært at gøre rent, kan der ikke findes en løsning på dette?

 

            Bente Bonde: Det koster kr. 10.000 for en overfladebehandling   

 

            Regnskabet gik til afstemning – dette blev enstemmigt godkendt

 

4.      Valg af kasserer. Vera blev valgt.

 

Alfred Hansen foreslog at man tog punkt 5 og 6 under eet:

 

5.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og

 

6.      Valg af suppleant.

 

På valg var: Inge Larsen, Margit Bæch-Laursen og Lis Møller.

Nye der opstiller var: Bodil Nielsen og Jette Olsen

 

Der blev afgivet 47 gyldige stemmer, 9 ugyldige og 1 blank

 

Valgt blev: Inge Larsen    med 36 stemmer

                   Bodil Nielsen med 33 stemmer

                   Jette Olsen      med 22 stemmer

 

Margit Bæch-Laursen blev valgt som suppleant med 18 stemmer.

 

7.      Vedtægtsændringer blev godkendt

 

8.      Valg af revisor: Børge Nymann blev valgt

 

9.      Rettidigt indkomne forslag – der var ikke indkommet nogle

 

10.   Eventuelt:

 

Ellen Kjær Hansen: Foreslog at der blev sat mørklægningsgardiner op i salen. Disse er nødvendige, når der bruges projektor. Hun indhenter tilbud på disse fra Jysk.

 

Vera Mogensen: Takkede for at andre udover bestyrelsen, er flinke  til at deltage med hjælp og forslag

 

 

For referat: Bodil Nielsen