G R Æ V L I N G E H U S E T

Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV, CVR 34794103

Hjemmeside: graevlingehuset.dk

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

Mandag, den 22. februar kl. 14.00

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere

 

2.      Valg af referent

 

3.      Formandens beretning ved Bodil Nielsen

 

4.      Regnskab 2015 ved kasserer Vera Mogensen

 

  4 a.  Forslag om forhøjelse af kontingent for de klubber/foreninger der benytter

          Grævlingehuset til aktiviteter. P.t. betales der kr. 20 pr. medlem pr. år.

 

          Grævlingehuset sørger for toiletpapir, køkkenruller, kaffefiltre, opvaske-     

          midler samt vask af håndklæder og viskestykker.  

          Samtidig bliver der nu forøgede udgifter til hjertestarter, som alle har gavn af.

 

Vi er bekendt med at Skibhuscentret modtager kr. 60 pr. medlem pr. år, men da dette beløb vil udgøre en væsentlig forhøjelse, foreslår bestyrelsen en forhøjelse af betaling til kr. 40 pr. medlem pr. år.                   

                         

5.     Valg af kasserer:

 

På valg er Vera Mogensen – modtager genvalg

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

På valg er bestyrelsesmedlem Inge Larsen             - modtager genvalg

                                                Jørgen Christiansen - modtager genvalg

                                                Bjarne Lundgaard    - modtager genvalg

 

 

 

På valg er suppleant                Kirsten Pedersen      - modtager genvalg

 

Vi mangler yderligere 1 suppleant, idet Jette Olsen er udtrådt af bestyrelsen og Bjarne Lundgaard er indtrådt i hendes sted.

                     

7.     Valg af revisorer og en revisorsuppleant

 

8.     Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde

senest den 15. februar 2016

 

  8.A. Vedtægtsændringer – ændringer til nye vedtægter vedlægges

 

§2 ønskes ændret idet det er ønskeligt at der kan stemmes ved fuldmagt

 

§3 ønskes ændret da den tidligere formulering er lidt dobbelt

 

§4 ønskes ændret så bestyrelsessuppleanter vælgers for 1 år af gangen.

 

§5 ønskes ændret da der mangler frist for modtagelse af indkomne forslag

 

§6 ønskes ændret da der er sneget et ”og” ind i teksten i stedet for et komma

 

§9 ønskes ændret så hæftelse bliver præciseret

 

§10 ønskes ændret så der er tydelige regler ved stemmelighed.

 

9.      Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen 2015:

 

Bodil Nielsen                          Jørgen Christiansen                    Vera Mogensen              formand                                   næstformand                               kasserer

 

Bjarne Lundgaard                   Inge Larsen                                 Karen Brusgård sekretær                                  bestyrelsesmedlem                      bestyrelsesmedlem

 

Allan Gøhns                           Kirsten Pedersen                                                                                                                                                      bestyrelsesmedlem                 suppleant

 Forslag til vedtægtsændringer ved den ordinære generalforsamling den 22.2.2016

                                Ændringer/tilføjelser er markeret med rødt

 

Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, Korup, 5210 Odense NV  

CVR 34794103

Hjemmeside: graevlingehuset.dk  

  

Vedtægter  

  §1 

Fælleshusets formål er at være samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet. 

Ældre og pensionister, der er organiseret i en klub eller en forening, men er fra andre områder i Odense Kommune, kan søge om at kunne anvende fælleshuset. Fælleshuset skal danne rammen for forskellige sociale og kulturelle arrangementer i lokalsamfundet.  

 

 

§2 

Generalforsamlingen er øverste myndighed for fælleshuset. Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte, der har tilknytning til fælleshuset. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. 

Vedtægtsændringer for fælleshuset kræver dog tilslutning fra 3/5 af de fremmødte på generalforsamlingen, samt efterfølgende godkendelse af Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen. 

 

Ændres til:

Generalforsamlingen er øverste myndighed for fælleshuset. Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte ældre og pensionister i lokalområdet, der har eller ønsker at have tilknytning til fælleshuset.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.                                                    Vedtægtsændringer for fælleshuset kræver dog tilslutning fra 3/5 af de fremmødte på generalforsam-lingen, samt efterfølgende godkendelse af Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

 

§3 

Generalforsamlingen vælger medlemmer til en brugerbestyrelse, der forestår den daglige ledelse og drift. Brugerbestyrelsen skal varetage alle brugeres interesser, men først og fremmest Grævlingehusets. 

Ønsker de faste brugere og foreninger deres egen repræsentant i bestyrelsen, påhviler det dem selv at få opstillet og valgt en sådan på Grævlingehusets ordinære generalforsamling. 

 

Ændres til:

Generalforsamlingen vælger medlemmer til en brugerbestyrelse, der forestår den daglige ledelse og drift. Brugerbestyrelsen skal varetage alle brugeres interesser, men først og fremmest Grævlingehusets.  Det er muligt at stille op til bestyrelsen uden at man tidligere har haft tilknytning til huset.

§4 

Brugerbestyrelsen har det daglige ansvar for de økonomiske og administrative anliggender vedrørende driften af fælleshuset. 

Brugerbestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med en formand, en kasserer, en sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Der skal desuden være en 1. og 2. suppleant. 

 

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige årstal.  Kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige årstal. Interne revisorer og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. 

 

Sidste afsnit ændres til:

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Kassereren og 3 be-

styrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Bestyrelsessuppleanter, interne revisorer og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

 

 

§5 

Generalforsamling og valg til brugerbestyrelsen finder sted hvert år før udgangen af 1. kvartal efter mindst 14 dage forud at være bekendtgjort ved opslag i fælleshuset og meddelt husets brugere og Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen. 

 

Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.              Valg af dirigent og valg af 3 stemmetællere 

2.              Valg af referent 

3.              Formandens beretning 

4.              Regnskab ved kassereren 

5.              Valg af formand eller kasserer 

6.              Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

7.              Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

8.              Indkomne forslag 

9.              Eventuelt 

 

Ny tilføjelse:

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt tilstilles formanden senest 7 dage før denne afholdes.

 

 

§6 

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand samt en sekretær, og der udarbejdes en forretningsorden. 

 

Brugerbestyrelsen tegnes udadtil ved formand og næstformand eller kasserer 

 

Ændres til:

 

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand samt en sekretær, og der udarbejdes en forretningsorden.                                                                                        Brugerbestyrelsen tegnes udadtil ved formand, næstformand eller kasserer.

 

§7 

Odense Kommune afholder efter aftale udgifter til husleje, varme, el og vand. Der skal føres regnskab over fælleshusets drift. Regnskabet følger kalenderåret og skal inden den ordinære generalforsamling revideres af intern revisor og fremlægges på generalforsamlingen. 

  

§8 

Formanden for brugerbestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Når 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til møde. De lokale repræsentanter i Ældrerådet og Lokalråd 3 modtager dagsorden og kan efter behov deltage i møderne. 

Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne underskrives af deltagerne og sendes til Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, samt til de lokale repræsentanter i Ældrerådet og Lokalråd 3. 

 

§9 

Brugerbestyrelsen hæfter kun for forpligtelser med den til Grævlingehuset til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke det enkelte bestyrelsesmedlem nogen økonomisk hæftelse. 

 

Ændres til:

 

Brugerbestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med den til Grævlingehuset til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke det enkelte bestyrelsesmedlem nogen økonomisk hæftelse ud over dette.

 

§10 

Beslutninger i brugerbestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 

Ændres til:

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når samtlige medlemmer er indkaldt og når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.                                                                                                                 Beslutninger i brugerbestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 

 

§11 

I tilfælde af ophør af fælleshuset, skal eventuelt opsparet nettoformue anvendes til fremme af aktiviteter for ældre i Odense Kommune. Anvendelsen af midlerne skal godkendes af Odense Kommune.