GRÆVLINGEHUSET

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 16. FEBRUAR 2015

FORMANDENS BERETNING

Da Bente Bonde har orlov, er det mig der aflægger beretningen her i år.

 

Formål:

Grævlingehusets formål er at være samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet.  Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.

Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning som kan dække den løbende drift.

Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Ældresagen med gymnastik og Korup Kirke

 

Løbende aktiviteter:

I huset foregår der mange ting hvoraf jeg kan nævne:

-          Mandagscafé, hvor der spilles kort, laves håndarbejde og hyggesnakkes. Der serveres kaffe og hjemmebag. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker hvoraf en del er enlige. 

Der er underholdning 3-4 gange årligt, musikalsk underholdning og livshistorier, rejseskildringer m.v.

 

-          Banko den første mandag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko

 

-          Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med hjemmebag. Herefter kan man spille kort, lave håndarbejde eller hyggesnakke. Der kommer ca. 35 hver gang og spiser. Det er et kæmpe arbejde at have denne aktivitet, som Vera og Jette har påtaget sig med hjælp af Karen og Inge og Ellen Andersen.

 

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp med diverse ting. Ligesom der bliver gennemgået temaer, det være sig nem-id, skriveprogram, billedredigering, e-mail m.v.

 Og hvad er der så sket i det forløbne år?

 

-          Den 7. maj holdt vi møde med alle de berørte foreninger, der bruger huset. Dels for at lære hinanden bedre at kende, og dels for at planlægge åbenthusdag den 19. september, hvor vi samtidig kunne fejre Grævlingehusets 25 års jubilæum.

 

-          Karin Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant Allan Gøhns indtrådte i stedet. Herefter havde vi kun 1 suppleant til bestyrelsen hvorfor vi i dag skal have valgt 2 suppleanter

 

-          Bente Bonde søgte orlov i slutningen af maj måned, hvorefter jeg blev konstitueret som formand for huset.

 

-          Udlejning af huset varetages nu af Allan Gøhns. Der er lagt kalender ind på

Grævlingehusets hjemmeside. Denne bliver hele tiden a jour ført så det helt klart fremgår hvornår huset er ledigt, og hvilke aktiviteter der foregår i huset.

 

Med hensyn til aktiviteter, så er OK klubben og Pensionistforeningen velkomne til at kontakte Axel Nielsen direkte på mail, for at få lagt deres programmer ind på hjemmesiden.

 

            Jubilæumsfest/åben-hus-arrangement:

-          Dette arrangement løb af stablen fredag den 19. september med rigtig mange besøgende. Vi havde fået flere sponsorater, så vi kunne invitere på kransekage, portvin og øl/vand. Jubilæumsfesten var en stor succes. Korup Lokal TV var til stede på dagen, og de fik lavet et rigtig fint indslag, hvor alle der havde stande blev interviewet.  Dette har haft en stor reklameværdi, idet vi kan se at der er kommet flere brugere til.   

Dagen blev sluttet af med en fest om aftenen for dem der havde deltaget med stande samt nogle der var specielt indbudt til festen.

 

Vi forventer at gentage åbent-hus-arrangement i år igen i september måned. Vi har indbudt til møde, med de foreninger der deltog, onsdag den 18. marts kl. 10, hvor vi samtidig skal have evalueret på arrangementet.

 

 

 -          Møde for frivillighuse:

 

Mødet blev holdt her i Grævlingehuset den 20. november hvor der deltog 25 personer fra andre huse/foreninger i kommunen. Der var oplæg ved Hans Stavnsager der fortalte om cafédrift. Efterfølgende var der gruppearbejde. Der er nyt møde i april 2015.

 

Nyanskaffelser:

-          Der er indkøbt ny fryser og køleskab, brochureholder, rengøringsmaterialer og brødrister

 

-          Der er indkøbt gardiner til mørklægning

 

-          Vi har også opsat ny opslagstavle udenfor på væggen

 

-          Der er isat foldedør ind til grovkøkkenet for at gøre det mere tilgængeligt

 

 

Lydanlæg:

-          Der blev bevilget kr. 43.600 til indkøb af nyt lydanlæg og projektor.

Begge dele blev taget i brug i foråret.

-          Der har været lidt problemer med at betjene det. Vi har derfor givet instruktion til OK Klubben og Pensionistforeningen i brugen af det. Og vi har udarbejdet en betjeningsvejledning, der ligger i kassen med kablerne. Og jeg må pointere at det er vigtigt, at det er disse kabler man bruger, når man vil have glæde af anlægget. De er jo netop til for at få anlægget til at fungere. Det dur ikke at man selv medbringer udstyr.

 

-          Vi har også investeret i head sæt til anlægget. Dette har vi også udarbejdet en brugervejledning til.

 

Orgel:

-          Det er aftalt med Ellen Kjær at vi deler halvt om udgiften til klaverstemmeren

 

Udendørslamper:

-          Vi har fået bevilget kr. 18.500,- af Odense Kommune til udendørslamper. Vi glæder os til at der bliver mere oplyst, så man kan se og færdes på stierne.

  

Hjertestarter:

-          Vi har søgt Tryg Fonden om midler til en hjertestarter med fået afslag på vores ansøgning

 

-          Derfor har vi bedt Forbindingskassen om hjælp. Forbindingskassen har samarbejde med ca.

70 fonde der yder økonomisk støtte og de vil yde os bistand med udarbejdelse af ansøgning

m.v. Dette skal vi betale kr. 2.188 for, og det håber vi på lykkes. Hvis det lykkes har vi også søgt midler til afholdelse af førstehjælpskursus.

 

Tæpper:

-          Der har været en del virak om de tæpper der blev skænket ved husets indvielse.  

 

-          Derfor har vi  nu  ophængt tæpperne i gangen, og vi synes faktisk at de pynter der.

 

-          Samtidig har vi fået tæpperne vurderet, idet der var tvivl om hvorvidt de er ægte. Dette viser sig ikke at være tilfældet.

 

Midler:

-          Vi har søgt kommunen om §79 midler. Og vi er meget taknemlige over at vi netop har fået en bevilling på kr. 38.500.  

 

Derfor er vi nu i stand til at etablere lysanlæg, afholde administrationsomkostninger, lave en udflugt for vore brugere og holde åbent hus arrangement igen i september måned. Dette er vi naturligvis meget beæret og stolte over.

 

Mål for fremtiden:

 

-          Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde med de øvrige foreninger der også bruger huset

 

Vores mål for det nye år vil derfor være fortsat synliggørelse af husets aktiviteter. Herunder kan der også være brug for opsøgende arbejde samt nytænkning. Vi vil arbejde på forskellige muligheder for foredragsholdere, rejsebeskrivelser og musik og sang samt en udflugt.
 

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.  

En ekstra tak skal lyde til Vera og Jette. I gjorde en hel fantastisk indsats i forbindelse med jubilæumsdagen med synliggørelse og indhentning af sponsorater. Derudover gør i som tidligere nævnt et fantastisk arbejde med madlavning, der er til gavn for rigtig mange mennesker.

Og tak til Karen og Inge for hjælp med kaffebrygning og rengøring efter vore arrangementer.

Tak til Allan fordi du vil varetage det store arbejde med udlejning af huset.

Og også en tak til alle jer der ikke er medlem af bestyrelsen, her tænker jeg især på Ellen Andersen og Jørgen Christiansen. Ellen kommer trolig og giver en hånd med, når der er aktiviteter. Og Jørgen har hjulpet os med en masse praktiske ting, det er rart at have en handy mand i huset, sparer os for mange udgifter. Jørgen stiller i øvrigt op til bestyrelsen, så det vil være os en glæde hvis han bliver valgt ind.

 

Og jeg vil takke for at I er mødt så talrigt op her i dag. Det er rart at se jeres interesse for huset – det glæder mig meget.

 

Tak.

 

Bodil Nielsen