Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, Korup, 5210 Odense NV  

CVR 34794103

Hjemmeside: graevlingehuset.dk

 

  

Vedtægter  

  

§1 

Fælleshusets formål er af velgørende og almennyttig karakter og er et samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet. 

Ældre og pensionister, der er organiseret i en klub eller en forening, men er fra andre områder i Odense Kommune, kan søge om at kunne anvende fælleshuset. Fælleshuset skal danne rammen for forskellige sociale og kulturelle arrangementer i lokalsamfundet. 

 

 

§2 

Generalforsamlingen er øverste myndighed for fælleshuset. Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte ældre og pensionister i lokalområdet, der har eller ønsker at have tilknytning til fælleshuset. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. 

Vedtægtsændringer for fælleshuset kræver dog tilslutning fra 3/5 af de fremmødte på generalfor-

samlingen, samt efterfølgende godkendelse af Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvalt-

ningen.

 

 

§3 

Generalforsamlingen vælger medlemmer til en brugerbestyrelse, der forestår den daglige ledelse og drift. Brugerbestyrelsen skal varetage alle brugeres interesser, men først og fremmest Grævlingehusets.  Det er muligt at stille op til bestyrelsen uden at man tidligere har haft tilknytning til huset. 

 

 

§4 

Brugerbestyrelsen har det daglige ansvar for de økonomiske og administrative anliggender vedrørende driften af fælleshuset. 

Brugerbestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med en formand, en kasserer, en sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Der skal desuden være en 1. og 2. suppleant. 

 

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Kassereren og 3 be- styrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Bestyrelsessuppleanter, interne revisorer og

revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

 

 

  

                                                                              §5 

Generalforsamling og valg til brugerbestyrelsen finder sted hvert år før udgangen af 1. kvartal efter mindst 14 dage forud at være bekendtgjort ved opslag i fælleshuset og meddelt husets brugere og Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen. 

 

Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.              Valg af dirigent og valg af 3 stemmetællere 

2.              Valg af referent 

3.              Formandens beretning 

4.              Regnskab ved kassereren 

5.              Valg af formand eller kasserer 

6.              Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.              Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

8.              Indkomne forslag 

9.              Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt tilstilles formanden

senest 7 dage før denne afholdes.

 

§6 

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand samt en sekretær, og der udarbejdes en forretningsorden. 

 

Brugerbestyrelsen tegnes udadtil ved formand, næstformand eller kasserer 

 

 

§7 

Odense Kommune afholder efter aftale udgifter til husleje, varme, el og vand. Der skal føres regnskab over fælleshusets drift. Regnskabet følger kalenderåret og skal inden den ordinære generalforsamling revideres af intern revisor og fremlægges på generalforsamlingen. 

 

 

§8 

Formanden for brugerbestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Når 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til møde. De lokale repræsentanter i Ældrerådet og Lokalråd 3 modtager dagsorden og kan efter behov deltage i møderne. 

Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne underskrives af deltagerne og sendes til Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, samt til de lokale repræsentanter i Ældrerådet og Lokalråd 3. 

 

 

 

§9 

Brugerbestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med den til Grævlingehuset til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke det enkelte bestyrelsesmedlem nogen økonomisk hæftelse ud

over dette.

 

 

 

§10 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når samtlige medlemmer er indkaldt og når et flertal af

bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Beslutninger i brugerbestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens

stemme dobbelt. 

 

 

 

 

§11 

I tilfælde af ophør af fælleshuset, skal eventuelt opsparet nettoformue anvendes til fremme af aktiviteter for ældre i Odense Kommune. Anvendelsen af midlerne skal godkendes af Odense Kommune. 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 2021