Referat af generalforsamling i Grævlingehuset

Mandag, den 5. februar 2018

 

1.      Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere

Claus Møller blev valgt som dirigent

Jette Johansen, Helle Neess og Lis Møller blev valgt som stemmetællere.

 

2.      Valg af referent

Bjarne Lundgaard blev valgt som referent.

 

3.      Formandens beretning ved Bodil Nielsen

Formandens beretning blev enstemmig vedtaget af de 43 fremmødte personer.

Beretning vil blive lagt ud på Grævlingehusets hjemmeside.

 

4.     Regnskab 2017 ved kasserer Lone Kreuz

Lone Kreuz gennemgik regnskabet for 2017, som udviser et overskud på 19.184 kr.

Der var et enkelt uddybende spørgsmål omkring depositum for udlejning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5.     Valg af kasserer:

           På valg er Lone Kreuz.

           Lone Kreuz blev enstemmigt genvalgt.

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er bestyrelsesmedlem Jørgen Christiansen, Inge Larsen og Bjarne    Lundgaard

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt

 

Valg af suppleant:

 

           På valg er Jette Jensen.

           Jette Jensen blev enstemmigt genvalgt

                     

7.     Valg af revisorer:

 

På valg er Ernst Antonsen og Jette Johansen.

Begge blev enstemmigt genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant:

Anny Albrecht blev enstemmigt valgt

 

8.     Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

9.      Eventuelt

 

Det blev fremført at lyden fra mikrofoner ikke var god. Der er nu udskiftet batterier så systemet fungerer.

 

Der blev fremsat ønske om bedre oprydning på handicaptoilettet da der henstår kørestole og puslebord, så det er vanskeligt at få plads. Dette vil blive fulgt op af bestyrelsen, evt. med opslag og lignende.

 

Der var endelig en henstilling om at få rettet et link på husets hjemmeside. Dette er efterfølgende sket.

 

Bodil Nielsen gjorde opmærksom på et ønske der havde været fremsat om evt. at starte en mandeklub. Hvis der er ønske herom bedes man følge op herpå evt. med kontakt til Aktiv Korup der tidligere har søgt at sætte en mandeklub i gang.

 

Bodil oplyste også at bestyrelsen meget gerne modtager andre ideer og forslag.

 

For referat: Bjarne Lundgaard

 

___________________         ____________________             _______________

Bodil Nielsen                         Jørgen Christiansen                     Lone Kreuz             formand                                  næstformand                                kasserer

 

____________________       ____________________            _________________

Bjarne Lundgaard                  Inge Larsen                                  Karen Brusgaard               sekretær                                 bestyrelsesmedlem                       bestyrelsesmedlem

 

_____________________     _____________________           __________________

Allan Gøhns                           Ellen Pedersen                             Jette Jensen                                                                                                                    bestyrelsesmedlem                 suppleant                                      suppleant

 

_____________________

Claus Møller

Dirigent